Inne Gouwe Roetsj

Inne Gouwe Roetsj
B. Storcken/ F. Criens

t Is werm aod óp nui
Loat goa, loat goa deë wage
Ee vasteloavesvuurwirk en ginne deë kump klage
Paaf paaf paaf!
Inne gouwe roetsj, inne geweldige roetsj, inne nog beëtere roetsj Roetsj d’r vasteloavend i, alaaf
Paaf paaf!

’t Is zoeë wiet, d’r weëd geroetsj, geroetsj durch aod en jónk ‘t Kriebelde bij ós allenui al weëke lank va binne
Dat woar ‘t nui sezoen dat vol verwachting noa ós lónk
Noe zint v’r veerentwing-zieëve heerlijk boete zinne

Aod óp nui, vier zint d’r bij
Ós löätje oet de loaterij
Geneet en lach, v’r zint noe same hei

D’r roetsj noa vasteloavend is woeë vier gruuetsj óp zint Vier geëve ’t generasies durch, dees ieëwe-aod tradisie D’r roetsj weëd al geroetsj, al ieëwelank, dat is bekind En went se dat neet geleufs, da gank mè noa de pliesie

Aod óp nui, vier zint d’r bij
Ós löätje oet de loaterij
Geneet en lach, v’r zint noe same hei

Van al dat roetsje, roetsje, roetsje Verluus d’r miensj vöäl vóch
Dus d’r sjtóp mót oet de flesj
En de glazer in de lóch

Ee zieëlig sezoen… ee zieëlig sezoen ….